Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2023 do 29.02.2024

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.12.2023 do 29.02.2024

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023r. Wyniosło – 7.194,95 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres

I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.12.2023 do 29.02.2024

Rok nauki

%

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

uczniowie

miejscowi *

Wynagrodzenie

netto

uczniowie zamiejscowi *

I klasa

8

575,60

496,69

496,69

II klasa

9

647,55

550,01

558,51

III klasa

10

719,50

601,55

610,05

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

7

503,65

434,60

434,60

* miejscowi – mieszkający w miejscowości zakładu pracy

* zamiejscowi – mieszkający poza miejscowością zakładu pracy

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.