Statut

STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – zwany dalej „Cechem” – jest z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości oraz organizacją pracodawców.

 • 2

Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości i może używać nazwy skróconej: Cech Rzemiosł Różnych.

 • 3
 1. Siedzibą Cechu jest miasto Oleśnica, ul. Wrocławska 41-43.
 2. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4
 1. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
 2. a) ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części Statutu „ustawą”,
 3. b) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami),
 4. c) ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami),
 5. d) ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080),
 6. e) niniejszego Statutu.
 7. Cech jest dobrowolnym członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu.
 8. Cech może być dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

 

 

 • 5
 1. Celem Cechu jest:

1)         promowanie działalności gospodarczej i społeczno – zawodowej rzemiosła;

2)         reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych;

3)         prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej socjalnej i gospodarczej;

4)         utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;

5)         wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych;

6)         podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa a zwłaszcza przepisów „ustawy”; a w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady określonej w § 7 ust. 2 niniejszego Statutu.

 1. Cech realizuje cele określone w ust. 1 w szczególności poprzez:

1)         udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej,

2)         inicjowanie i pomoc członkom w organizowaniu udziału w wystawach, targach, giełdach, pokazach, konkursach,

3)         organizowanie spotkań członków Cechu (w tym emerytów – byłych członków Cechu), wycieczek oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację lokalnego środowiska rzemieślniczego.

4)         reprezentowanie i udział przedstawicieli Cechu w uroczystościach państwowych, kościelnych, regionalnych, pogrzebach oraz innych wydarzeniach.

5)         udzielanie finansowego wsparcia członkom Cechu, pracownikom i uczniom rzemiosła w przypadku zaistnienia wyjątkowo trudnych okoliczności życiowych a w szczególności chorób i wypadków.

6)         propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

7)         zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w powiatowej radzie zatrudnienia,

8)         udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz utrzymywanie współpracy z Izbą, organami administracji państwowej    i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach zawodowych i ośrodkach szkolenia zawodowego,

9)         nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego pracowników młodocianych w zakładach rzemieślniczych (u pracodawców) i otaczanie ich opieką – na podstawie upoważnienia Izby,

10)       współpraca z zagranicą, w szczególności przez realizację porozumień o współpracy zawartych przez Izbę, lub własnych, w zakresie: szkolenia uczniów, pracowników, rzemieślników, pracodawców oraz w zakresie działalności gospodarczej i kulturalnej,

11)       organizowanie szkoleń i kursów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych i pełnoletnich oraz pracodawców,

12)       współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej środowisku rzemieślniczemu,

13)       wykonywanie innych zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa a dotyczących rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości.

 • 6

Cech może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wynajmu własnych nieruchomości,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego,
 3. działalności związanej z bazami danych,
 4. działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej; doradztwa w tym zakresie,
 5. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 6. usług reklamowych,
 7. działalności związanej z pośrednictwem pracy w środowisku rzemieślniczym,
 8. organizacji targów, wystaw, giełd, pokazów, konkursów,
 9. działalności szkoleniowej dla młodocianych i dorosłych; pozaszkolnych form kształcenia.

 

II   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 7
 1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w „ustawie”, prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego:
 2. a) będący osobami fizycznymi, mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami),
 3. b) przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,
 4. c) wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w „ustawie”.
 5. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w „ustawie” i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej Izby Rzemieślniczej        a działalność tą prowadzi na terenie o którym mowa w § 3 ust. 2.
 6. Członkami Cechu mogą być na czas określony nie krótszy niż 4 lata, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, oraz będący średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego.
 7. Członkami Cechu mogą być emeryci i renciści, którzy zakończyli działalność gospodarczą i byli członkami Cechu przez 10 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę.
 8. Członkami Cechu mogą być honorowi Starsi Cechu oraz honorowi członkowie Cechu.
 • 8
 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie pisemnej deklaracji wg wzoru opracowanego przez Cech.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.
 3. Uchwała w sprawie nabycia członkostwa, powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. O uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy zawiadamia się zainteresowanego pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać  uzasadnienie.

Od odmownej decyzji Zarządu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie podtrzyma decyzję odmowną dotyczącą przynależności, rzemieślnik ma prawo odwołać się do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego przy Izbie.
 • 9
 1. Członkowie mają prawo:

1)         korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,

2)         wybierania i wybieralności do organów Cechu  z zastrzeżeniem § 19 ust. 1,

3)         zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,

4)         wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5)         obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań dotyczących stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień,

6)         wgląd w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7)         uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych form informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

 1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1)         został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2)         został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

3)         zalega z opłacaniem składki cechowej za co najmniej 3 miesiące, mimo wezwania
o którym mowa w § 25 ust. 4.

 • 10

Członkowie Cechu zobowiązani są do:

1)         przestrzegania prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,

2)         stosowania się do przepisów Statutu oraz uchwał organów Cechu,

3)         osobistego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach członków Cechu, zebraniach sekcyjnych i naradach mistrzów szkolących.

4)         regularnego wpłacania składek cechowych w obowiązującej wysokości, w terminie kwartalnym – do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

5)         poddawania kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

6)         podnoszenia poziomu jakości usług oraz kultury obsługi klientów,

7)         rzetelnego, sumiennego i terminowego wykonywania zleconych przez klientów prac, a w razie reklamacji do rozpatrywania ich i załatwiania w ten sam sposób.

 

 

 • 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub przeniesieniu siedziby firmy.

 • 12

Członkostwo w Cechu ustaje wskutek:

1)         wystąpienia,

2)         wykreślenia,

3)         wykluczenia.

 • 13

Członek może wystąpić z Cechu za 1 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

 • 14
 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku jego śmierci lub utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.
 • 15
 1. Wykluczenie członka z Cechu następuje w wypadku:

1)         nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Cechu;

2)         rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej;

3)         nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;

4)         stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygo -towaniem zawodowym pracowników;

5)         popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;

6)         umyślnego działania na szkodę Cechu.

 • 16
 1. W sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka Cechu, uchwałę podejmuje Zarząd Cechu.
 2. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd Cechu obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 3. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia.
 4. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo do pisemnego odwołania się do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
 5. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 6. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1.
 7. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
 8. Tryb określony w ust. 1 – 6 nie ma zastosowania w przypadku śmierci członka.
 9. W przypadku, gdy podstawą wykluczenia członka Cechu są postanowienia § 15 ust. 1 pkt. 2, 6, 7,wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego.
 10. Tryb wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego określa § 39 do § 42 Statutu.
 • 17
 1. Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne wydatki oraz na działalność statutową Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu.

O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia swoich członków ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów płatności.

 1. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony.
 2. Nieregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.
 • 18
 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

1)         „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które posiadają szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,

2)         „honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

III    ORGANY CECHU

 • 19
 1. Organami Cechu są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Cechowy

W skład organów wymienionych w lit. A – D, mogą wchodzić wyłącznie członkowie Cechu przyjęci na czas nieokreślony.

 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D.
 2. W skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. W skład wymienionych organów nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa również z Kierownikiem biura Cechu.
 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory Starszego Cechu oraz organów o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą otrzymywać ekwiwalent pieniężny na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 • 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 • 21

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych Członków Zarządu, Przewodniczących i pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 3. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
 4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z nich,
 8. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 10. nadawanie godności „honorowego członka Cechu”,
 11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 12. wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
 13. likwidacji Cechu,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.
 • 22

Odwołanie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

 • 23
 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje terenowe na okres kadencji Zarządu.

Przy liczbie członków Cechu do 1000 – wybiera się 1 delegata na 4 członków, ponad 1000-1500 – 1 delegata na 6 członków, ponad 1500 – 1 delegata na 8 członków.

 1. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
 2. Na żądania 3/4 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
 • 24
 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) Izby Rzemieślniczej,

3) 3/4  ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

 1. Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
 • 25
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i „drugim terminie” rozpoczęcia obrad, zawiadamia się wszystkich członków i Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu, listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

 1. Uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą żądać członkowie, do czasu przyjęcia porządku przez Walne Zgromadzenie.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

1)         zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2)         sprawozdania Zarządu,

3)         projektu podstawowych uchwał,

4)         protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadkach nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
 • 26
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.
 • 27
 1. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku obecności połowy liczby członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd Cechu wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu w odstępie półgodziny lub nie później niż w ciągu 14 dni i jest ono prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.

Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

 1. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu udział biorą jedynie członkowie Cechu.
 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Protokolant.

 

 1. Zarząd Cechu.
 • 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 • 29
 1. Zarząd Cechu składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu i 6 członków Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu a pozostałych Członków Zarządu łącznie. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera jednego Zastępcę Członka Zarządu.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50 %  głosów plus jeden głos.

 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje wszystkim członkom Cechu przyjętym na czas nieokreślony.
 4. Kandydat na Członka do Zarządu powinien posiadać co najmniej trzyletni okres członkostwa w Cechu.
 5. Nie udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, jest jednoznaczne z odwołaniem ze składu Zarządu.
 • 30
 1. W razie śmierci, ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji Z-ca Członka w kolejności otrzymanej w wyborach ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.
 2. W przypadku śmierci lub ustąpienia Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.
 • 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 • 32

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1)         promowanie działalności gospodarczej i społeczno – zawodowej rzemiosła,

2)         reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych;

3)         gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21;

4)         zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia;

5)         powoływanie spośród członków Cechu komisji doradczych – na okres kadencji Zarządu;

6)         realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami rzemieślniczymi;

7)         Zarząd decyduje o ilości zatrudnionych pracowników Cechu, podziale stanowisk oraz określanie wysokości i składników wynagrodzenia pracowniczego;

8)         rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu;

9)         przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

 • 33
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu. O czasie i miejscu posiedzeń, Członkowie Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem.
 3. W posiedzeniu na zaproszenie uczestniczy Kierownik bądź upoważniony pracownik biura z głosem doradczym.
 • 34
 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby Członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

 1. Komisja Rewizyjna
 • 35
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oddzielnie, a pozostałych Członków łącznie. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden głos.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 • 36
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)         badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 3/4 ogólnej liczby członków Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2)         badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)         składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)         przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5)         wydawanie zaleceń Zarządowi, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 1. Sąd Cechowy
 • 37

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 • 38
 1. Sąd Cechowy składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych Członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, nie mniej niż 50 % plus 1 głos.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego.
 3. Zapisy § 30 stosuje się odpowiednio.
 • 39
 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w pełnym składzie.
 • 40
 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1)         upomnienie,

2)         nagana,

3)         pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,

4)         pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5)         wykluczenie.

 1. Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka Cechu i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary, może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.
 • 41
 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, a w zakresie spraw dotyczących przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu.
 2. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu Cechowego należy do Zarządu Cechu.
 • 42

Szczegółowo postępowanie przed Sądem Cechowym określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

IV   SEKCJA ZAWODOWA

 • 43
 1. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe tworzone przez członków Cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła. Sekcje wybierają delegatów na Walne Zgromadzenie wg zasad określonych w § 23 ust. 2 niniejszego Statutu.
 2. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
 3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Sekcja wybiera Przewodniczącego i Zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.
 4. Do zadań sekcji należy:

1)         oddziaływanie na rzemieślników i przedsiębiorców w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

2)         prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3)         wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4)         otoczenie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5)         aktywizowanie rzemieślników do udziału w działalności społecznej.

 1. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane będą w ramach planu finansowego Cechu.
 2. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

V   KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 • 44
 1. Dla wykonania zadań Cechu, Zarząd może powołać odpowiednie komisje doradcze. W skład komisji powoływani mogą być członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi. Komisje mogą korzystać za zgodą Zarządu z opinii rzeczoznawców.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

 

VI   ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 • 45
 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne wpłaty członków i innych osób oraz inne przychody.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki jest samofinansowanie się Cechu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.
 4. Zasady opracowywania planów finansowych, prowadzenia rachunkowości i opracowywania sprawozdań finansowych regulują obowiązujące przepisy prawa.
 • 46

Cech ponosi koszty z tytułu członkostwa w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i  Średniej Przedsiębiorczości.

 

VII   BIURO CECHU

 • 47
 1. Kierownik biura Cechu bądź upoważniony przez Zarząd pracownik, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz wykonuje uchwały organów Cechu.
 2. Kierownik biura bądź upoważniony przez Zarząd pracownik, jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów; jeżeli wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 3. Kierownik biura bądź upoważniony przez Zarząd pracownik, odpowiada za pracę zespołu pracowników przed Zarządem Cechu.
 4. Kierownik biura bądź upoważniony przez Zarząd pracownik bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.
 • 48

Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz praktykę minimum 5 lat na stanowiskach administracyjnych, księgowych i ekonomicznych łącznie.

 

VIII    REPREZENTACJA CECHU

 • 49

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu jednoosobowo bądź pracownika Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 • 50
 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, składają łącznie Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu z Kierownikiem biura lub upoważnionym przez Zarząd Cechu pracownikiem biura.
 2. Oświadczenie woli w zakresie stosunków pracowniczych składa jednoosobowo Starszy Cechu lub wyznaczony przez niego Podstarszy Cechu.
 3. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi bądź pracownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

IX   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 • 51
 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu.
 4. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Zarząd Cechu obowiązany jest dostarczyć odwołującemu odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

X   PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA CECHU

 • 52

Uchwałę o podziale, przekształceniu, likwidacji Cechu i przeznaczeniu jego majątku w razie likwidacji, podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4  głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności na sali minimum 50 % członków.

 

Dodaj komentarz