Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNICY bardzo poważnie podchodzi do prywatności i bezpieczeństwa członków stowarzyszenia i pozostałych sympatyków naszej działalności. Ochronę Państwa prywatności opieramy o zasadę przejrzystości, kontroli  oraz odpowiedzialności.

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

 

Gdzie możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są również na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) oraz Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/baza-wiedzy-rodo).

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Cech Rzemiosł Różnych Oraz Małej I Średniej Przedsiębiorczości W Oleśnicy

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych Oraz Małej I Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy  z siedzibą ul. Wrocławska 41-43, 56-400 Oleśnica, REGON 000758694, NIP 9110006652,  dalej Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy, adres e-mail: biuro@cecholesnica.pl  lub pod nr tel. +48 71 314 24 74

 

2. Dlaczego Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy przetwarza Państwa dane?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, aby prawidłowo realizować cele statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy określone w §8 Statutu OSPSBHP (Statut dostępny jest na stronie internetowej: http://cecholesnica.pl/statut/

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów, zawartej umowy lub na podstawie udzielonej zgody, w szczególności:

Zrzeszeni w Cechu Rzemieślnicy

Gdy Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy pozyskał Pani/Pana dane z deklaracji członkowskiej, którą wypełniła Pani/wypełnił Pan celem przyjęcia w poczet członków Cechu oraz w trakcie realizacji swojej statutowej działalności:

 

 

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (realizacja zadań wynikających z ustawy o rzemiośle oraz Statutu; realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; dokonania rozliczeń́ finansowych; realizacja obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów i sądów);
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych, archiwalne i dowodowe (dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów);
 3. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych;
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Niezrzeszeni w Cechu Rzemieślnicy

Gdy Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy pozyskał Pani/Pana dane w związku z komunikacją w sprawach uzyskania stopni zawodowych w rzemiośle lub w innych sprawach dot.  statutowej działalności Cechu, w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o rzemiośle, w tym wsparciu Izby Rzemieślniczej w kształceniu zawodowym; dokonywanie rozliczeń́ finansowych; realizacja obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością̨; realizacja obowiązków wobec organów i sądów;);
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych, archiwalne i dowodowe (dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń);
 3. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych;
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Uczniowie szkół zawodowych uczestniczący w realizacji przygotowania zawodowego

Gdy Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy pozyskał Pani/Pana dane w związku z organizacją i nadzorem w sprawach przygotowania zawodowego w rzemiośle lub w innych sprawach dot.  statutowej działalności Cechu, w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (a w szczególności wykonywanie kompetencji wynikających z ustawy o rzemiośle oraz aktów wykonawczych (w tym polegających na realizacji przygotowania zawodowego), a także ustawy Prawo oświatowe);
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych, archiwalne i dowodowe [dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów] );
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celach określonych w treści zgody (w szczególności : organizacja egzaminów, udział w projektach UE, wyjazdach stażowych, konkursach i turniejach zawodowych oraz w innych wydarzeniach w środowisku rzemieślniczym);

Przedstawiciele podmiotów w obrocie gospodarczym (świadczeniodawców i świadczeniobiorców)

Gdy Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy pozyskał Pani/Pana dane w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług lub umowy zakupu/sprzedaży oraz w innych sprawach dot.  statutowej działalności Cechu, w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych, archiwalne i dowodowe (dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń);
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych;
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Inne osoby indywidualne komunikujące z Cechem i/lub korzystające z oferty Cechu np. ofert szkoleń i imprez branżowych

Gdy Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy pozyskał Pani/Pana dane w związku z udziałem Pani/Pana w szkoleniach lub imprezach branżowych oraz w związku z komunikacją w sprawach dot. statutowej działalności Cechu, w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (cele wynikające wyłącznie z działalności statutowej Administratora danych osobowych, archiwalne i dowodowe (dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i dochodzenia roszczeń);
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych;
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Jakie prawa posiada Pani/Pana w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych– uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania– żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych– żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania
  3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso­bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

5. Czy musi Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Pani/Pana wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody.

Jeśli Pani/Pan jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy to Pani/Pana dane osobowe ujęte w deklaracji członkowskiej przetwarzać będziemy aż do ustania Pani/Pana członkostwa w Cechu.
W tym przypadku nie ubiegamy się o  zgodę na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej, a następnie przyjęcie Pani/Pana w poczet członków Cechu jest podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.

 

Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W tych przypadkach podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

 

6. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. I tak w przypadku realizacji celów związanych z przynależnością do Cechu przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas przynależności Pani/Pana do Cechu.

W celu realizacji umowy, przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas jej trwania. W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia naszych roszczeń względem kontrahentów, jak i przez czas, w którym możemy otrzymać karę za brak posiadania właściwej dokumentacji. W celu archiwalnym przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia. W przypadku, kiedy podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

7. Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych na podstawach i w celach, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione  Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu a ponadto wyłącznie podmiotom uprawnionym, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz zawartych przez Administratora danych osobowych umów (np. w przypadku osób uczestniczących w realizacji przygotowania zawodowego z podmiotem udzielającym licencji na program MERLIN wykorzystywany w procesie egzaminowania).

Pełne dane dotyczące podmiotów współpracujących z Administratorem podlegają udostepnieniu w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy.

 

7. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Pani/Pana dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostanie Pani/Pan o tym indywidualnie poinformowany.

 

8. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

 

9. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Państwa automatycznie wydawane decyzje?

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest to proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie przetwarzamy Pani/Pana danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.

 

10. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

Jeśli Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy ustali, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze uzyskanie zgody od opiekuna prawnego a w sytuacji jej nie udzielenia usunięcie tych danych.

 

11. Mają Państwo pytania wątpliwości lub chcecie Państwo zrealizować jedno ze swoich praw, o którym mówimy w punkcie 3?

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych przez Cech Rzemiosł Różnych w Oleśnicy prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@cecholesnica.pl  lub pod nr tel. +48 71 314 24 74