Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023r. Wyniosło – 7.005,76 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831).

Okres

I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.09.2023 do 30.11.2023

Rok nauki

%

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

uczniowie

miejscowi *

Wynagrodzenie

netto

uczniowie zamiejscowi *

I klasa

8

560,46

483,62

483,62

II klasa

9

630,52

537,85

544,07

III klasa

10

700,58

587,94

596,44

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

7

490,40

423,17

423,17

* miejscowi – mieszkający w miejscowości zakładu pracy

* zamiejscowi – mieszkający poza miejscowością zakładu pracy

Wyjaśnienie na stronie:

https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,wyzsze-stawki-wynagrodzen-pracownikow-mlodocianych.html

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.