Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2023 do 31.08.2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.06.2023 do 31.08.2023

Wynagrodzenie młodocianych na stronę (czerwiec-sierpień 2023)

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023r. Wyniosło – 7124,26 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499).

Okres

I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.06.2023 do 31.08.2023

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

I klasa

356,21

307,37

II klasa

427,46

368,86

III klasa

498,70

430,33

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

284,97

245,91

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.