Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2023 do 31.05.2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 1.03.2023 do 31.05.2023

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022r. Wyniosło – 6733,49 zł zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

Okres

I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.03.2023 do 31.05.2023

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

I klasa

336,67

290,51

II klasa

404,01

348,62

III klasa

471,34

406,72

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

269,34

232,41

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.