Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 06-08.2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od 06-08.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021r. Wyniosło – 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021r. Poz. 440).

Okres
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.06.2022 do 31.08.2022

Rok nauki
I klasa 311,76 (269,01 netto)
II klasa 374,11 (322,82 netto)
III klasa 436,47 (376,63 netto)
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 249,41|Z (215,22 netto)

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.