Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska – Projekt

Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska – Projekt

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki prowadzaniu przez nich własnej działalności gospodarczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

  • w wieku 18-29 lat,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  • zamieszkujące lub uczące się na obszarze Dolnego Śląska,
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN,

– finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 2 600,00 PLN na miesiąc.

Więcej informacji:

Tel. 887 350 149

E-mail: anastazja.brudnik@warr.pl

PLAKAT PROJEKTU