Aktualne wynagrodzenie pracownika młodocianego obowiązujące w miesiącach 03/04/05 2024

Aktualne wynagrodzenie pracownika młodocianego obowiązujące w miesiącach 03/04/05 2024

Wynagrodzenie młodocianych na stronę marzec,kwiecień,maj2024

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023r. wyniosło – 7.540,36 zł (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Okres

I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia

II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia

III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia

przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Okres obowiązywania od 01.03.2023 do 31.05.2024

Rok nauki

%

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

uczniowie

miejscowi *

Wynagrodzenie

netto

uczniowie zamiejscowi *

I klasa

8

603,23

518,21

520,52

II klasa

9

678,63

572,23

580,73

III klasa

10

754,04

626,26

634,76

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

7

527,83

455,46

455,46

* miejscowi – mieszkający w miejscowości zakładu pracy

* zamiejscowi – mieszkający poza miejscowością zakładu pracy

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.