Informator dla uczniów 2016

SPRAWY UCZNIOWSKIE

 

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki:

  • Ukończone gimnazjum.
  • Nauka zawodu dotyczy młodocianych-czyli osób ,które w dniu rozpoczęcia nauki ukończone mają 16 lat, ale nie ukończone 18 lat.

Uwaga: Kandydat ,który do dnia rozpoczęcia nauki nie ukończył 16 lat należy dodatkowo uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki. Nie możliwe jest rozpoczęcie nauki zawodu przez osoby które skończyły 18 lat.

  • Stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy w zawodzie-potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o pracę w celu nauki zawodu z uczniem młodocianym:

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (może być kserokopia potwierdzona za zgodnością).
  2. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych).

W przypadku ,gdy uczeń nie ukończył 16 lat (na dzień 1 września), należy dodatkowo uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia (ksero).
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Zgoda od pracodawcy o przyjęciu na praktykę.

 

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2016 roku wynoszą:

Egzamin mistrzowski 1 284 zł

Egzamin czeladniczy 642zł

Egzamin sprawdzający 214zł

 

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2015 r. wyniosło – 3.895,33 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1086).

Okres
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Okres obowiązywania od 01.12.2015 do 29.02.2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
I klasa 155,81 134,44
II klasa 194,77 168,07
III klasa 233,72 201,67

 

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło – 4.066,95 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148).

Okres
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Okres obowiązywania od 01.03.2016 do 31.05.2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
I klasa 162,68 140,37
II klasa 203,35 175,47
III klasa 244,02 210,56

 

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

Wynagrodzenie 2016r.

Minimalne wynagrodzenie na 2016 rok wynosi 1.850,00 zł

W pierwszym roku pracy (1.850,00 zł * 80%) wynosi 1.480,00 zł

 

Wynagrodzenie młodocianych – aktualizacja 1.06.2016

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2016 r. wyniosło – 4.181,49 zł (brak publikacji aktu prawnego).

Okres
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Okres obowiązywania od 01.06.2016 do 31.08.2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
I klasa 167,26 144,33
II klasa 209,07 180,40
III klasa 250,89 216,49

 

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

Wynagrodzenie młodocianych – aktualizacja 1.09.2016

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2016 r. wyniosło – 4.019,08 zł (M. P. z 2016 r. poz. 782).

Okres
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Okres obowiązywania od 01.09.2016 do 30.11.2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
I klasa 160,76 138,72
II klasa 200,95 173,41
III klasa 241,14 208,07

 

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.